Suttapitaka

Dighanikaya - De lange tekstene

30. Lakkhanasutta - Kjennetegnene på en stor mann


Startside Suttapitaka Dighanikaya


Innledning

Denne teksten er trolig en av de underligste, for ikke å si mest bisarre, i hele Digha Nikaya. I alle fall kan man si den er fylt av kontraster. Den består av en liste over fysiske "kjennetegn på en stor mann", og disse kjennetegnene er deretter koblet til etiske handlinger. Koblingene virker temmelig tilfeldige. Hvordan kan man for eksempel forestille seg noen klar årsakssammenheng mellom det å være ivrig etter å studere og det å ha bein som en gaselle?

Men suttaen er ikke bare en liste over underlige fysiske "kjennetegn". Den er også en liste over vakre etiske idealer som de fleste vil medgi er verd å bestrebe seg på å etterleve, også uavhengig av de noe forunderlige "belønningene" denne teksten forespeiler. Disse to listene er flettet inn i hverandre gjennom hele teksten, og dette bidrar til å skape et særegent spenningsforhold

Denne listen over "kjennetegn på en stor mann" er nevnt også andre steder i palitekstene, som f.eks. i Ambatthasutta (tekst 3) og særlig i Mahapadanasutta (tekst 14). Alle disse underlige fysiske kjennetegnene sies å være basert på gamle overleveringer fra brahmanene. En "stor mann" (mahapurisa) skulle ut fra førbuddhistiske forventninger inneha disse kjennetegnene.

Det er imidlertid vanskelig å finne noen klare referanser til denne listen i overleverte brahmanske tekster. Spørsmålet om listens opphav er derfor uavklart.

Listen er altså ikke spesifikt buddhistisk, så det er i høyeste grad tvilsomt om denne listen kan brukes til å tegne noe portrett av Buddha. Noen forskere har likevel pekt på at mange av de fysiske kjennetegnene som nevnes her – som f.eks. avtrykket av et hjul under fotsålen – stemmer godt overens med ikonografiske framstillinger av Buddha. Det er kanskje ikke så underlig om bildende kunstnere har oppsøkt denne listen for å finne detaljerte anvisninger for hvordan bilder og skulpturer skulle utformes. Vi kan imidlertid merke oss at en ikonografisk detalj med stor utbredelse, nemlig Buddhas lange øreflipper, mangler på denne listen.

Et av disse kjennetegnene har gitt opphav til en underlig misforståelse. Punkt 6 på listen sier at Buddha er jalahatthapado, "nett-hånd-føttet". Jala kan bety nett, og i noen tidlige engelske oversettelser ble det oversatt med "webbed", "with webbed hands and feet". Dette førte igjen til en pussig forestilling om at Buddha skulle være født med svømmehud mellom fingre og tær! Andre mener at sammenligningen med et nett, med noe som er vevd, snarere henspiller på en sammenligning med de parallelle renningstrådene, og at uttrykket ikke sier annet enn at fingre og tær lå pent og parallelt ved siden av hverandre. Jeg har valgt å følge denne tolkningen. Mange buddhastatuer framstiller ham også slik, med lange og parallelle fingre og tær.
Uansett hva opphavet til denne listen over kjennetegn på en stor mann kan være, så er den blitt koblet sammen med en liste over positive og sunne etiske egenskaper og handlemåter. Vi kan derfor lese denne suttaen enten som en nærmest surrealistisk liste over ubegripelige og uklare mytologiske referanser, eller som en liste over hvilke gode og sunne etiske egenskaper og handlemåter vi kan sette opp som et forbilde for vår egen utvikling.

At forestillingen om en stor mann (mahapurisa) ikke nødvendigvis var knyttet til denne spesielle listen, ser vi i f.eks. Anguttara Nikaya II, 35. Der hevder brahmanen Vassakara at en stor mann er en som 1) er lærd, 2) hr god forståelse for det han har lært, 3) har god hukommelse og 4) har ekspertise på alt en legmann skal gjøre. Buddha svarer med sin egen liste, og sier at en stor mann er en som har 1) omsorg for andre, 2) herredømme over egne tanker, 3) kontroll over meditasjonstilstander, 4) har fridd seg fra sinnets forurensninger, lever med frigjort sinn og erkjennelse her og nå. Vassakaras liste er gjennomsyret av brahmanenes lærdomsideal, mens Buddha svarer med en liste basert på kjernepunkter i hans egen lære. Begge disse listene føles langt mer naturlige enn den lange og underlige listen som denne suttaen presenterer. Det er grunn til mistanke om at dette er en nokså sen sutta som er komponert forholdsvis lang tid etter Buddhas bortgang.

Et interessant trekk ved suttaen er hvordan den behandler et gammelt og førbuddhistisk tema. Som vi kan se også andre steder i tekstene, blir ikke gammel mytologi og førbuddhistiske forestillinger uten videre avvist. I stedet beholder man de gamle forestillingene, men fyller dem med et nytt og mer etisk innhold.

De mytologiske skikkelsene som opptrer i suttaen, det vil si asuraer, nagaer, gandhabbaer, Sakka, rakkhasaer og garudaer, spiller ingen vesentlig rolle her. De opptrer nærmest bare som statister.


Kjennetegnene på en stor mann

Slik har jeg hørt det:

En gang var Mesteren i Anathapindikas park Jetalunden i Savatthi. Der henvendte han seg til munkene og sa:

"Munker!"

"Ja, Mester," svarte munkene.

Mesteren sa:

"Det finnes trettito kjennetegn på en stor mann, munker. Den som har disse kjennetegnene blir ett av to, og intet annet: Hvis han blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem. Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden.

Og hvilke er disse trettito kjennetegnene, munker?

(1) En stor mann setter hele fotsålen rett på marken for hvert skritt han tar, munker, og det er ett av tegnene på at han er en stor mann.

(2) Under fotsålene sine har han mønster i form av perfekte hjul med felg, nav og tusen eiker, og dette er også et tegn på at han er en stor mann.

(3) Han har lange hæler, (4) lange fingre og tær, (5) og hender og føtter er myke som på et barn. (6) Fingrene og tærne hans er parallelle som renningstråder, (7) anklene hans er velproposjonerte og (8) han har bein som en gaselle. (9) Når han står, kan han dekke begge knærne med håndflatene uten å bøye seg. (10) Kjønnslemmet hans er skjult i et hylster. (11) Huden hans er gyllen og stråler som gull, og (12) den er så delikat at verken støv eller skitt blir hengende på den. (13) Hårene på kroppen vokser ett og ett i porene, og (14) hvert av dem stritter til værs i små, kullsvarte og høyrevridde spiraler. (15) Han har en guddommelig holdning, og (16) han har sju avrundede overflater (hender, føtter, skuldrer og kropp). (17) Han har overkropp som en løve, og (18) det er ikke noe søkk mellom skuldrene hans. (19) Kroppen hans er jevn og rund som stammen på et banyantre. Den er en favn lang, og favnmålet hans er like langt som kroppen. (20) Brystet er jevnt avrundet, (21) smakssansen hans er skarp og (22) han har underkjeve som en løve. (23) Han har førti (24) jevne tenner (25) i ubrutte rader, og (26) hjørnetennene hans er skinnende hvite. (27) Tunga hans er lang, og (28) han har en guddommelig klar og melodisk stemme. (29) Han har klare, blå øyne og (30) øyenvipper som ei ku. (31) Mellom øyenbrynene har han en liten hårdott som likner myk og hvit bomull. (32) Hodet hans er jevnt avrundet som en turban.

Dette er de trettito kjennetegnene på en stor mann, munker. Den som har disse kjennetegnene blir ett av to, og intet annet: Hvis han blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem. Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden.

Seere fra andre tradisjoner kjenner disse trettito kjennetegnene på en stor mann, munker, men de vet ikke hvilke handlinger som har forårsaket noen av disse kjennetegnene.

I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, utrettelig til å utføre slikt som er sunt og godt, både i handling, ord og tanke. Han ga gaver, oppførte seg moralsk, overholdt de tradisjonelle seremoniene og tok seg godt av far og mor, asketer, brahmaner, hedret de gamle i familien og opptrådte i det hele tatt godt på alle måter.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han det kjennetegnet på en stor mann at (1) han setter hele fotsålen rett på marken for hvert skritt han tar. Han setter den rett ned på marken, løfter den rett opp igjen og berører marken samtidig med hele fotsålen.
Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han blir ikke beseiret av noen menneskelig fiende eller uvenn. Det oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han blir ikke beseiret av noen indre eller ytre fiende eller uvenn, ikke av hat, lidenskap eller innbilning, og heller ikke av noen filosof, brahman, gud eller djevel eller noen annen i hele verden. Det oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han bestrebet seg iherdig på sannhet,
selvbeherskelse og selvkontroll,
på renhet i all sin ferd, og på å overholde
tradisjonelle høytider. Gavmild var han,
mild og uten vold. Dette gikk han inn for
av alle krefter, og gjennomførte det fullt ut.
Som en følge av dette kom han til himmelen
der han opplevde salighet og lykke.
Så falt han derfra og kom atter hit
og berørte marken med hele fotsålene.
Fortolkerne kom sammen og forklarte:
‘Det finnes ingen hindringer
for den som berører marken jevnt.
Uansett om han blir boende hjemme
eller om han går ut som asket,
så er dette et klart og lysende tegn.
Hvis han blir boende hjemme,
vil han ikke møte noen hindring,
men overvinner hver fiende
og slår ned all motstand.
Intet menneske kan skade den
som høster frukten av slike handlinger.
Men hvis han velger å forlate hjemmet
og retter sitt blikk mot forsakelse,
da vil denne ypperste blant mennesker
ikke oppleve noen ny gjenfødsel.
Slik naturens lov for ham.'

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, opptatt av at alle skulle ha det godt. Han hjalp dem til å bli kvitt frykt og angst, og han beskyttet og vernet dem i samsvar med lov og rett. Han var også gavmild mot dem som omga ham.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han det kjennetegnet på en stor mann at (2) under fotsålene hans er det et mønster i form av perfekte hjul med felg, nav og tusen eiker.

Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han er omgitt av et stort følge av brahmaner, byborgere, landsbyboere, skattmestere, ministere, gardister, portvakter, rådgivere, rådsmenn, fyrster, rikmenn og prinser. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han er omgitt av et stort følge av munker, nonner, mannlige og kvinnelige legtilhengere, guder, mennesker, asuraer, nagaer og gandhabbaer. Dette oppnår han som oppvåknet."
Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

I tidligere tider, i et tidligere liv som menneske,
var han opptatt av at alle skulle ha det godt.
Han vernet dem mot frykt, angst og farer
og var ivrig etter å gi alle trygghet og beskyttelse.
Som en følge av dette kom han til himmelen
der han opplevde salighet og lykke.
Så falt han derfra og kom atter hit.
På fotsålene hadde han mønster av hjul
utstyrt med tusen eiker.
Fortolkerne kom sammen, og da de fikk se
prinsen med hundre gunstige tegn, forklarte de det slik:
‘Hjulet med tusen eiker betyr at
han blir omgitt av venner som vil knuse hans fiender.
Hvis han ikke forlater hjemmet,
vil han dreie hjulet og herske over jorden.
Han får et stort følge av adelsmenn
som vil beskytte ham, og han vil bli meget berømt.
Men hvis han velger å forlate hjemmet
og retter sitt blikk mot forsakelse,
vil han, den ypperste av mennesker,
vinne stort ry og et stort følge av
guder, mennesker, asuraer, Sakka,
rakkhasaer, gandhabbaer, nagaer,
garudaer og firfotede dyr.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, avsto han som er kommet fram til sannheten, fra å ta liv, han avsto fra å drepe noe levende vesen. Han la fra seg pisk og sverd og var mild og vennlig, hadde medfølelse med alle levende vesener og hadde omtanke for deres beste.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han tre kjennetegn på en stor mann: Han har (3) lange hæler, (4) lange fingre og tær, og (15) han har en guddommelig holdning.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han oppnår en høy alder og lever lenge, han får et langt liv og ingen menneskelig fiende eller uvenn vil kunne ta livet av ham. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han oppnår en høy alder og lever lenge, han får et langt liv og ingen menneskelig fiende eller uvenn, ingen filosof, brahman, gud, Mara eller Brahma eller noen annen i hele verden vil kunne ta livet av ham. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han hadde selv kjent dødens angst og pine,
og derfor ville han ikke drepe andre.
For disse gode handlingene kom han til himmelen
der han kunne nyte frukten av sine gode gjerninger.
Da han falt derfra og kom hit igjen,
hadde han disse tre kjennetegnene:
Hælene hans var store og lange,
holdningen hans var rak som hos Brahma,
velformet, feilfri og vakker å skue.
Fingrene var lange og berøringen var myk.
Disse tre kjennetegnene på en stor mann
viser at prinsen vil få et langt liv.
Blir han boende hjemme, vil han leve lenge.
Og går han ut i hjemløshet, vil han leve enda lengre
hvis han øver opp spesielle krefter.
Dette er altså tegnet på et langt liv.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, har han som er kommet fram til sannheten, gitt bort velsmakende og delikat mat og drikke av fineste kvalitet.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han det kjennetegnet på en stor mann at (16) han har sju avrundede overflater. Begge hendene er avrundet, begge føttene er avrundet, begge skuldrene er avrundet og kroppen er avrundet.

Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han mottar velsmakende og delikat mat og drikke av fineste kvalitet. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han mottar velsmakende og delikat mat og drikke av fineste kvalitet. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han ga all slags god mat og drikke.
Som følge av disse gode gjerningene
frydet han seg lenge i nytelsenes verden.
Så kom han hit, og da hadde hans lemmer
sju mykt avrundede overflater.
De som var kyndige i tolkning av tegn,
sa at han ville få mye god og delikat mat
Tegnet gjaldt ikke bare for en som ble hjemme,
men også for en som ville gå ut i hjemløshet.
Hvis han brøt alle bånd til hus og hjem,
ville han få mat av fineste kvalitet.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, ble han som er kommet fram til sannheten, populær blant folk av fire grunner. Han var gavmild og talte milde ord, og han var hjelpsom og upartisk.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han to kjennetegn på en stor mann: (5) Hender og føtter er myke som på et barn, og (6) fingrene og tærne hans er parallelle som renningstråder.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han er omgitt av mennesker som setter stor pris på ham, av et stort følge av brahmaner, byborgere, landsbyboere, skattmestere, ministere, gardister, portvakter, rådgivere, rådsmenn, fyrster, rikmenn og prinser som setter stor pris på ham. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han er omgitt av mennesker som setter stor pris på ham, av et stort følge av munker, nonner, mannlige og kvinnelige legtilhengere, guder, mennesker, asuraer, nagaer og gandhabbaer som setter stor pris på ham. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Gaver og hjelpsomme handlinger
vennlige ord og upartiskhet,
dette var handlinger som fikk mange
til å sette pris på hans gode egenskaper.
Etterpå kom han til himmelen.
Så falt han derfra og kom hit
med myke hender og føtter
parallelle fingre og tær.
Den unge prinsen ble usedvanlig
kjekk og vakker å se på.
‘Han kommer til å herske
over et trofast folk,
med vennlige ord og handlinger
vinner han deres hjerter.
Men hvis han legger bak seg
alle sanselige lyster,
blir han en seierherre som forkynner
sannheten for menneskene.
De kommer til å fryde seg over hans ord
og følge hans vei i stort og smått.'

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, sa han som er kommet fram til sannheten, mye som var til nytte for folk flest, og han underviste dem i det som var rett. Han forklarte og viste ved eget eksempel hva som var rett og riktig.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han to kjennetegn på en stor mann: (7) anklene hans er velproposjonerte og (14) hårene på kroppen hans stritter til værs i små, kullsvarte og høyrevridde spiraler.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han blir den fremste, beste, ypperste, høyeste og øverste av slike som nyter sanselige gleder. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han blir den fremste, beste, ypperste, høyeste og øverste av alle levende vesener. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han løftet sin røst til beste for alle mennesker
og ga dem undervisning i den gode lære.
Han ville at alle levende vesener
skulle ha det godt og bli lykkelige,
og derfor ga han undervisning uten forbehold.
Som en følge av disse gode gjerningene
kom han til himmelen der han kunne fryde seg.
Da han kom hit, hadde han to kjennetegn
som røper den høyeste lykke:
Kroppshårene hans sto rett til værs,
anklene hans var velformet bygd opp
av hud utenpå kjøtt og blod.
‘Hvis en slik person blir boende hjemme,
blir han den fremste av dem som nyter
sanselige gleder. Ingen vil stå over ham,
og han skal herske over hele India.
Hvis han går ut i opphøyet hjemløshet,
vil han nå høyest av alle levende vesener.
Noen høyere enn ham, finnes det ikke.
Han skal overvinne hele verden.'

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, en ivrig talsmann for å studere forskjellige fag og vitenskaper, og for å studere hvilke virkninger forskjellige handlinger og måter å oppføre seg på her, idet han sa: ‘Hva kan jeg lære, forstå og tilegne meg hurtig, så det ikke blir til langvarig slit for meg?'

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han det kjennetegn på en stor mann at (8) han har bein som en gaselle.

Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han kommer raskt i besittelse av alt en konge fortjener, alt som passer for en konge, alt som gleder en konge og alt som er en konge verdig. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han kommer raskt i besittelse av alt en oppvåknet fortjener, alt som passer for en oppvåknet, alt som gleder en oppvåknet og alt som er en oppvåknet verdig. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

‘Hvordan skal man lettest lære seg
forskjellige fag og vitenskaper?
Hvordan skal man få klarhet i
handlinger og oppførsel og deres virkninger?'
Dette ville han finne ut av.
Han studerte uten å plage noen,
og slet ikke lenge med å lære dette.
Disse handlingene ga gode frukter:
Vakre og velformede bein,
på den delikate huden vokser
kroppshår i små og vakre spiraler.
En slik person sier man har antilopebein,
og det sies at han raskt vil bli til noe stort.
Hvert hårstrå bringer lykke,
og de målene han har satt seg,
når han raskt hvis han blir boende hjemme.
Men hvis han velger å forlate hjemmet
og retter sitt blikk mot forsakelse,
oppnår han raskt alt det som passer seg
for den som gjør en slik uforlignelig innsats.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, oppsøkte han som er kommet fram til sannheten, filosofer eller brahmaner og stilte dem spørsmål: ‘Hva er sunt? Hva er usunt? Hva er riktig? Hva er galt? Hva bør man følge? Hva bør man ikke følge? Hva slags handlinger fører til langvarige problemer og ulemper? Hva slags handlinger fører til langvarig nytte og lykke?'

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han det kjennetegn på en stor mann at (12) huden hans er så delikat at verken støv eller skitt blir hengende på den.

Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han blir meget vis, intet menneske som nyter sanselige gleder kan måle seg med ham eller overgå ham i visdom. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han har stor visdom, omfattende visdom, smilende visdom, rask visdom, skarp visdom og analytisk visdom. Intet levende vesen kan måle seg med ham eller overgå ham i visdom. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Før i tiden, i et tidligere liv,
var han lærvillig og spørrelysten.
Vitebegjærlig oppsøkte han eneboere.
Han ville det gode og lyttet gjerne
til det de sa om hva som var godt.
Fordi han søkte visdom, fikk han
delikat hud da han igjen ble menneske.
De som forsto seg på fødselstegn,
ga denne fortolkningen:
‘Han kommer til å forstå subtile betydninger.
Hvis en slik person ikke forlater hjemmet,
får han herredømme over hele jorden,
og ingen vil være hans like i å forstå
all slags subtil lærdom.
Men hvis han velger å forlate hjemmet
og retter sitt blikk mot forsakelse,
vinner han dyp og uforlignelig visdom.
Med sin lynende skarpe intelligens
kommer han til å finne oppvåkning.'

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, ble han som er kommet fram til sannheten, aldri sint, men beholdt sinnsroen. Selv når folk sa mye til ham, ble han ikke i dårlig humør. Han ble heller ikke ergerlig eller irritert, og han ga heller ikke tilbake med samme mynt. Han viste ikke tegn til sinne, hat eller misnøye, men ga bort fine og myke tepper og kapper, fine stoffer av lin, bomull, silke og ull.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han det kjennetegn på en stor mann at (11) huden hans er gyllen og stråler som gull.

Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han får fine og myke tepper og kapper, fine stoffer av lin, bomull, silke og ull. Dette oppnår han som konge.
Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han får fine og myke tepper og kapper, fine stoffer av lin, bomull, silke og ull. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han var alltid velvillig, og han ga
fine og myke klær i gave.
I sitt tidligere liv drysset han om seg
med gaver, slik regnet faller fra skyene.
Så døde han fra denne jord og kom til himmelen,
og ble så gjenfødt til fruktene av sine gode gjerninger.
Han fikk en kropp som skinte som gull,
som Indra selv, fagrere enn alle guder.
Hvis en slik mann blir boende hjemme
og ikke går ut i hjemløshet,
får han herredømme over den vide jord.
Som seierherre mottar han tøyer
av fineste kvalitet, både tepper,
kapper og andre slags klær.
Hvis han forlater hjemmet
og går ut i hjemløshet,
vil han også motta slike gaver.
Han vil høste fruktene av tidligere handlinger.
Det som er gjort, vil aldri gå til grunne.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, en som hjalp til med å forene slektninger, venner og kolleger som lenge hadde vært skilt fra hverandre og lenge hadde savnet hverandre. Han forente mødre med barna deres og barn med mødrene deres. Han forente fedre med barna deres og barn med fedrene deres. Han forente brødre og søstre med hverandre. På den måten skapte han forening og glede blant menneskene.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han det kjennetegn på en stor mann at (10) kjønnslemmet hans er skjult i et hylster.

Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han får mer enn tusen sønner, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han får mer enn tusen sønner, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

I tidligere tider, i et tidligere liv som menneske,
hjalp han til med å forene slektninger,
venner og kolleger som gjennom lang tid
hadde vært skilt fra hverandre,
og på den måten skapte han forening og glede.
Som en følge av disse handlingene
kom han til himmelen,
der han levde i lykke og salighet.
Så falt han derfra og kom hit
med kjønnslemmet skjult i et hylster.
En slik person får mange sønner,
han får mer enn tusen etterkommere.
De blir staselige helter som knuser fiendene,
og deres sønnlige respekt er til glede for en legmann.
Men hvis han forlater hjemmet,
får han enda flere etterkommere
som følger hans veiledninger.
Dette er altså tolkningen av dette tegnet
uansett om han blir legmann eller hjemløs.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, opptatt av å studere og klassifisere menneskene. Han betraktet hver enkelt person og så at ‘Denne personen fortjener det og det, og denne personen fortjener det og det.' Slik betraktet han hvert enkelt individ.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han disse kjennetegnene på en stor mann: (19) Kroppen hans er jevn og rund som stammen på et banyantre. Den er en favn lang, og favnmålet hans er like langt som kroppen. (9) Når han står, kan han dessuten dekke begge knærne med håndflatene uten å bøye seg.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han blir meget rik, uhyre rik. Han får skattkamre fulle av gull og sølv og andre kostbare varer, og kornmagasinene hans blir fulle av korn. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han blir meget rik, og rikdommen hans består av dyp tillit, god livsførsel, stor respekt både for seg selv og for andre, stor lærdom, stor gavmildhet og stor visdom. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han undersøkte, tenkte, vurderte,
betraktet og studerte menneskene.
‘Denne fortjener dette, og denne fortjener det,'
og slik merket han seg forskjeller på folk.
Derfor kan han nå stå rett
og berøre begge sine knær.
Som følge av sine øvrige gode gjerninger
står han rak og støtt som et tre.
De som forstår seg på mange slags tegn,
disse vise og lærde forklarte:
‘Allerede som liten gutt
vil han motta alt det som er til glede
for den som lever som legmann.
Han skal få alt det som en verdensherre
kan glede seg over og som passer
for en legmann. Men hvis han forlater
alle disse tingene, vil han oppnå
den aller høyeste rikdom.'

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, opptatt av å gjøre slikt som er godt og nyttig for flest mulig mennesker og hjelpe dem til å bli fri fra bindinger, idet han tenkte: ‘Hvordan kan jeg styrke dem i deres overbevisning, hjelpe dem til en bedre livsførsel, større lærdom, større gavmildhet, større rettskaffenhet og større visdom? Hvordan kan jeg hjelpe dem så de får mer penger og mer korn, større åkrer, flere husdyr, flere hustruer og barn, flere tjenere og arbeidsfolk, flere slektninger, venner og forbundsfeller?'

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han disse kjennetegnene på en stor mann: (17) Han har overkropp som en løve, (18) det er ikke noe søkk mellom skuldrene hans (20) og brystet hans er jevnt avrundet.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han blir ikke utsatt for tap av noe slag, verken av penger eller korn, åkrer, husdyr, hustruer eller barn, tjenere eller arbeidsfolk, slektninger, venner eller forbundsfeller. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han blir ikke utsatt for tap av noe slag, verken av overbevisning, god livsførsel, lærdom, gavmildhet, rettskaffenhet eller visdom. Han taper ikke noe, men kommer til å lykkes i alt han gjør. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han ønsket det beste for andre, og tenkte stadig over
hvordan alle levende vesener skulle ha framgang
og ikke oppleve nedgang i overbevisning, god livsførsel,
lærdom, intelligens, gavmildhet, rettskaffenhet
alt som ellers er godt, og heller ikke oppleve tap
av penger, korn, åkrer, barn, hustruer og husdyr,
slektninger, venner og forbundsfeller, og heller ikke
tape skjønnhet og styrke. Han får en velformet
overkropp som en løve. Brystet hans er jevnt avrundet,
og det er ikke noe søkk mellom skuldrene hans.
Slike oppsamlede gode gjerninger fra før i tiden
verner mot tap. Hvis han velger et liv som legmann,
vil han få mye penger og korn, familie og husdyr.
Men hvis han forlater hjemmet og ikke samler seg eiendom,
vil han oppnå den uforlignelige oppvåkning
og en lære som aldri skal gå til grunne.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, opptatt av å unngå å skade noe levende vesen verken med hender, steiner, stokker eller sverd.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han dette kjennetegnet på en stor mann: (21) smakssansen hans er skarp, slik at smaksinntrykk på tungespissen brer seg i hele munnhulen.

Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han blir lite plaget av sykdommer, han har god fordøyelse og er verken for kald eller for varm. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han blir lite plaget av sykdommer, han har god fordøyelse og er verken for kald eller for varm, men har en middels kroppstemperatur som passer for treningen. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han skadet ikke noe levende vesen,
verken med neve, stokk eller stein,
og heller ikke drepte han noen med sverd.
Han verket plaget eller truet noen som helst,
men levde i fred med alle.
Derfor kom han til himmelen,
der han frydet seg over de gode
fruktene av sine vakre gjerninger.
Da han etterpå kom hit,
var smaksløkene godt utviklet
slik at han fikk en utsøkt smakssans.
Seere som hadde god forstand, sa da:
‘Denne mannen kommer til å leve lykkelig
uansett om han blir legmann eller hjemløs,
for det kan vi lese ut av dette tegnet.'

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, så ikke han som er kommet fram til sannheten, på andre med et skulende, skjevt eller lurende blikk, men så åpent og likefrem på dem med et vennlig blikk.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han disse kjennetegnene på en stor mann: (29) Han har klare, blå øyne og (30) øyenvipper som ei ku.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Mange mennesker setter pris på å se ham. Han blir populær blant brahmaner og borgere, blant byfolk og folk på landsbygda, blant skattmestere, ministere, vaktmenn og dørvoktere, rådgivere, fyrster og prinser. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Mange mennesker setter pris på å se ham. Han blir populær blant munker og nonner, mannlige og kvinnelige legtilhengere, guder, mennesker, asuraer, nagaer og gandhabbaer. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han skulte ikke og så ikke på andre
med et skjevt eller lurende blikk.
Han betraktet andre åpent og
likefrem med vennlige øyne.
Derfor kunne han høste gode frukter
og fryde seg i himlene.
Da han kom hit, fikk han
øyenvipper som ei ku
og vakre og klare blå øyne.
Kloke folk som hadde forstand
på å tyde slike tegn, sa at
et barn med slike vakre øyne
vil oppnå stor popularitet.
Hvis han blir legmann, vil
mange sette pris på å se ham.
Men hvis han i stedet går ut
i hjemløshet, vil han lindre
sorgene for mange mennesker.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, den fremste blant folk til å gjøre godt både i handling, ord og tanker, til å gi gaver, opptre etisk, overholde høytider, vise seg som en god sønn både overfor sin mor og sin far, hedre filosofer og brahmaner, vise respekt for familiens eldste og opptre godt og riktig på mange andre måter.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han dette kjennetegnet på en stor mann: (32) Hodet hans er jevnt avrundet som en turban.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Mange vil følge ham, både brahmaner og borgere, byfolk og folk på landsbygda, skattmestere, ministere, vaktmenn og dørvoktere, rådgivere, fyrster og prinser. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Mange vil følge ham, både munker og nonner, mannlige og kvinnelige legtilhengere, guder, mennesker, asuraer, nagaer og gandhabbaer. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han var den fremste av alle
til å gjøre det som er riktig og godt.
Mange valgte å følge ham
og i himmelen nøt han resultatene
av sine gode handlinger.
Da han deretter kom hit, var
hodet hans jevnt avrundet som en turban.
De som har forstand på varsler og tegn,
forklarte det slik: ‘Han kommer til å
være den fremste til å lede andre.
De kommer til å gi ham rike gaver
nå som før. Hvis han blir en adelig konge,
vil mange mennesker tjene ham trofast.
Men hvis han går ut i hjemløshet,
vinner han innsikt i virkelighetens natur.
Da vil mange mennesker følge ham
og frydes over hans undervisning.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, en som avsto fra urett tale og bestrebet seg på rett tale. Han talte sannhet og holdt seg til sannheten. Han var stø og pålitelig. Han var en som ikke bedro verden.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han disse to kjennetegnene på en stor mann: (13) Hårene på kroppen vokser ett og ett i porene, og (31) mellom øyenbrynene har han en liten hårdott som likner myk og hvit bomull.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Mange vil gjøre som han sier, både brahmaner og borgere, byfolk og folk på landsbygda, skattmestere, ministere, vaktmenn og dørvoktere, rådgivere, fyrster og prinser. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Mange vil gjøre som han sier, både munker og nonner, mannlige og kvinnelige legtilhengere, guder, mennesker, asuraer, nagaer og gandhabbaer. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

I tidligere liv var han sannferdig.
Han talte ikke med kløvet tunge,
og han skydde all falskhet.
Han brøt ikke sitt ord til noen,
men gledet andre med sin pålitelighet.
Mellom øyenbrynene har han en liten hårdott
som likner myk og skinnende hvit bomull.
Kroppshårene hans står ikke to og to sammen,
men vokser ett og ett i porene i huden hans.
De som forsto seg på tegn, kom sammen
og slik forklarte de kyndige dette:
‘Når hårdotten og kroppshårene er slik som dette,
vil mange mennesker gjøre som han sier.
Hans tidligere gjerninger tilsier
at dersom han kommer til å leve som legmann,
vil alt folket følge hans ord.
Men hvis han går ut i hjemløshet
uten å eie noe, vil han bli en uovertruffen
oppvåknet, og folket vil følge hans ord.'

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, en som avsto fra å baktale andre og holdt seg langt unna slike ting. Om han hørte noe her, gikk han ikke og fortalte det til andre bare for å skape splid. Og det han hørte der, kom han heller ikke tilbake hit og fortalte, bare for å skape splid. Han var en som forente de splittede og oppmuntret de enige. Han foretrakk harmoni, gledet og frydet seg ved harmoni, og sa slikt som bidrar til harmoni.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han disse to kjennetegnene på en stor mann: (23) Han har førti tenner (25) i ubrutte rader.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Det er ingen splid blant dem som omgir ham, verken mellom brahmaner, borgere, byfolk, folk på landsbygda, skattmestere, ministere, vaktmenn og dørvoktere, rådgivere, fyrster eller prinser. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Det er ingen splid blant dem som omgir ham, verken mellom munker, nonner, mannlige eller kvinnelige legtilhengere, guder, mennesker, asuraer, nagaer eller gandhabbaer. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han sa ikke noe som skapte splid
og heller ikke noe som skapte krangel.
Han prøvde alltid å skape enighet
og forene dem som var splittet.
Og hvis han hørte noen krangle,
prøvde han å megle og bilegge krangelen.
Senere kunne han fryde seg i himmelen
og nyte de gode fruktene han hadde fortjent.
Da han deretter kom hit,
fikk han førti tenner i munnen,
pent plassert og uten mellomrom.
Hvis en slik mann blir fyrste eller konge,
blir folket hans fredelig.
Men hvis han blir en vandringsmann
uten pletter og uten begjær,
får han en tilhengerskare
som følger ham trofast.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, en som avsto fra å tale sårende ord, og som holdt seg langt unna slike ting. Hans ord var milde, vennlige og høflige, de gikk til hjertet og gjorde godt å høre, og var til glede og behag for mange. Ja, slike ord var det han talte.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han disse to kjennetegnene på en stor mann: (27) Tunga hans er lang, og (28) han har en guddommelig klar og melodisk stemme.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han har en stemme som går til hjertet på folk. Både brahmaner, borgere, byfolk, folk på landsbygda, skattmestere, ministere, vaktmenn og dørvoktere, rådgivere, fyrster og prinser lytter til hans ord. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han har en stemme som går til hjertet på folk. Både munker, nonner, mannlige eller kvinnelige legtilhengere, guder, mennesker, asuraer, nagaer og gandhabbaer lytter gjerne til hans ord. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han sa intet sårende ord,
han krenket ingen og var ingen til mén.
Han kranglet ikke og ydmyket ingen.
Stemmen var mild og god å lytte til.
Hans ord var vennlige og rørte ved hjertet.
Slik gledet han mange mennesker.
Etterpå kunne han nyte
fruktene av sin vennlige tale.
I himmelen høstet han
de gode gjerningers frukter.
Da han deretter kom hit,
hadde han en guddommelig røst
og tunga hans var meget lang,
slik at ordene hans ble behagelig å lytte til.
Hadde han blitt boende hjemme,
ville han oppnådd stor suksess.
Men han forlot sitt hjem
og mange tok hans ord til sine hjerter
og la stor vekt på alt han sa.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, en som avsto fra tomt snakk og pjatt og holdt seg langt unna slike ting. Han talte nyttige ord til rett tid og i samsvar med fakta, han snakket om læren og om treningsdisiplinen. Han var en som talte minneverdige, begrunnede, nyttige og meningsfylte ord til rett tid.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han dette kjennetegnet på en stor mann: (22) Han har underkjeve som en løve.

Hvis en som har dette kjennetegnet, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han kan ikke styrtes av noen menneskelig motstander eller fiende. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han kan ikke styrtes av noen indre eller ytre motstander eller fiende, ikke av noen lidenskap, noe hat eller noen vrangforestilling og heller ikke av noen filosof, brahman, gud, djevel, brahma eller av noen som helst i verden. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han fór ikke med tomt snakk og skvalder
og heller ikke med meningsløs skravling.
Alt unyttig feide han bort
og talte om slikt som var nyttig for mange.
Deretter døde han og kom til himmelen,
der han nøt de gode fruktene av sine handlinger.
Så falt han derfra og kom atter hit,
og kjeven hans lignet kjeven
til den fremste av dem som går på fire.
Som konge og menneskers fyrste,
som folkenes herre og store hersker
blir han ytterst vanskelig å styrte.
Han blir en herre så fast og trygg
som gudenes borg i himmelen.
Verken Sakka, gandhabbaer eller rakkhasaer
eller andre guder vil kunne velte ham.
Hvis han velger å leve som legmann,
vil hans herredømme strekke seg til alle kanter.

"I en tidligere fødsel, i en tidligere eksistens, på et tidligere oppholdssted, i et tidligere liv som menneske, var han som er kommet fram til sannheten, en som avsto fra urett livsførsel. Han holdt seg i stedet til rett livsførsel og svindlet ikke med vekt, mål eller kvalitet. Han holdt seg unna korrupsjon, svindel, juks og bedrag, og han avsto fra drap, tortur, fengsling, ran, innbrudd og maktmisbruk.

Som en følge av disse handlingene som hadde samlet seg opp i store mengder, ble han gjenfødt i lykkelige kår i himmelens verden etter døden, da kroppen gikk i oppløsning. Der overgikk han de andre gudene på ti måter, nemlig i himmelsk alder, himmelsk skjønnhet, himmelsk lykke, himmelsk berømmelse, himmelsk herredømme, himmelske synsinntrykk, himmelske lyder, himmelske dufter, himmelske smaksopplevelser og himmelske berøringsinntrykk. Deretter falt han derfra og ble gjenfødt her, og derfor har han disse to kjennetegnene på en stor mann: Han har (24) jevne tenner, og (26) hjørnetennene hans er skinnende hvite.

Hvis en som har disse kjennetegnene, blir boende hjemme, blir han en rettmessig konge som hersker over hele verden. Som rettmessig konge styrer han over de fire verdenshjørner, og ved hjelp av de sju verdiene står hans velde urokkelig fast i alle land. Og dette er de sju verdiene hans: Det verdifulle hjul, den verdifulle elefant, den verdifulle hest, den verdifulle juvel, den verdifulle kvinne, den verdifulle skattmester og den verdifulle rådgiver. Mer enn tusen sønner får han, og alle er staselige helter som knuser fiendehærene. Hele vår havomkranste jord overvinner han med lovlige midler og ikke med vold og makt, og gjør den til sitt hjem, og han gjør den fruktbar, uten banditter, uten ødemarker, mektig, velstående, fredelig, lykkelig og uten farer. Og hva oppnår han som konge? Han er omgitt av en ren forsamling. Han er omgitt av brahmaner, borgere, byfolk, folk på landsbygda, skattmestere, ministere, vaktmenn og dørvoktere, rådgivere, fyrster og prinser som alle er rene i sine hjerter. Dette oppnår han som konge.

Men hvis han forlater hjemmet og går ut i hjemløsheten, blir han en ærverdig Mester som våkner fullt og helt ved egen hjelp, en som løfter sløret fra verden. Og hva oppnår han som oppvåknet? Han er omgitt av en ren forsamling. Han er omgitt av munker, nonner, mannlige eller kvinnelige legtilhengere, guder, mennesker, asuraer, nagaer og gandhabbaer som alle er rene i sine hjerter. Dette oppnår han som oppvåknet."

Slik talte Mesteren. Og om dette er det sagt:

Han avviste feilaktig levemåte
og valgte et liv i renhet og rettferdighet.
Han avviste det som var unyttig
og arbeidet for alle menneskers beste.
Deretter kom han til himmelen,
og der kunne han nyte fruktene
av sine gode og kloke handlinger,
som alle roste, og han hadde det
som en fyrste i himmelens borg.
Så falt han derfra og ble menneske igjen
med resten av fruktene av sine gode gjerninger.
Han får jevne og skinnende hvite tenner.
Kloke menn som forsto seg på tegn,
kom sammen og forklarte det slik:
‘Den som har så jevne og hvite tenner,
skal bli omgitt av de rene av hjertet.
Han blir en konge omgitt av de rene,
en herre som regjerer over hele verden.
Folket skal ikke bli undertrykt,
men trives og få det godt.
Men hvis han forlater hjemmet
og blir en omvandrende asket,
da skal han la lidenskapene falle til ro
og løfte bort sløret.
Han skal fjerne angst og tretthet,
og han skal se både denne verden og den andre.
Mange legmenn og munker
skal følge hans veiledninger
og fri seg fra urent og ondt som han klandrer.
Han kommer til å bli omgitt av de rene
og fordrive alt som forurenser sinnet.