Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

Temaregister


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya


Tallene i dette temaregisteret henviser ikke til sidetall, men til tekstens nummer. Tall i uthevet skrift viser til tekster der ordet eller begrepet er behandlet noe mer utførlig enn andre steder.

Disse tekstene er opprinnelig utformet som muntlig, ikke skriftlig, litteratur. Faste vendinger og gjentatte tekstmoduler gjør det lettere å huske tekstene. Et annet hukommelsesteknisk hjelpemiddel er nummererte lister, og derfor finnes det svært mange av disse i tekstene. Noen ganger blir de enkelte leddene i listene spesifisert i detalj, men andre ganger forutsettes det at tilhørerne kjenner stoffet så godt at det holder å si "De fire av det ene" eller "De fem av det andre". Dette kan føles en smule utilfredsstillende for en som leser disse tekstene i dag. Derfor skal vi her nevne de viktigste av disse listene og de enkelte leddene de består av. Listene er til dels overlappende, det vil si at samme enkeltledd kan opptre flere steder, slik at enkeltleddets kontekst og funksjon blir noe forskjellig fra liste til liste. På den måten danner listene et mer eller mindre sammenhengende nettverk som dekker hele Buddhas lære. Med utgangspunkt i disse listene skal vi gi henvisninger til relevante tekster der temaene blir behandlet, som en støtte for studier og refleksjon. Tallene viser til tekstens nummer.

Trettisju faktorer som bidrar til oppvåkning (bodhipakkhiyadhamma):
Denne listen inneholder sju kortere lister, og den blir flere steder presentert som den viktigste og mest omfattende sammenfatningen av Buddhas lære. Den finnes i skriftene til alle tidlige skoler, også i mahayanaskolene madhyamaka og vijñanavada. Mest utførlig beskrevet i 77, se også 103, 104, 118, 149 og 151.


Fire hovedområder for oppmerksomheten (satipatthana): oppmerksomhet på kroppen, følelsene, sinnet og fenomener. Mest utførlig beskrevet i 10, 118, og 119. Se også 4, 5, 8, 9, 12, 17, 19, 20, 26–28, 32, 38, 39, 62, 66, 69, 77, 110, 111, 117 og 139.

Fire rette bestrebelser (sammapadhana): fremme viljen til at dårlige og usunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, heller ikke skal oppstå; fremme viljen til å fordrive de dårlige og usunne tankeinnhold som allerede er oppstått; fremme viljen til at sunne tankeinnhold som ennå ikke er oppstått, skal oppstå; fremme viljen til å la de sunne tankeinnhold som allerede er oppstått få feste seg, ikke forsømme dem, men la dem vokse, modnes og utvikle seg til de er fullkomne. Mest utførlig beskrevet i 77 og 149. Se også 118, 127, 141, og 151.

Fire grunnlag for suksess (iddhipada): intensjon, iherdighet, meditasjon, forskning: 77, 103, 104, 118, 149, 159.

Fem evner (indriya): tillit, energisk innsats, oppmerksomhet, konsentrasjon, visdom: 77, 103, 104, 118, 151

Fem krefter (bala): tillit, energisk innsats, oppmerksomhet, konsentrasjon, visdom. Dette er det samme som fem evner, men utviklet til en høyere styrkegrad: 77, 103, 104, 118, 151

Sju oppvåkningsfaktorer (bojjhanga): oppmerksomhet, utforskning av fenomenene, iherdighet, glede, indre fred, konsentrasjon og sinnslikevekt: 2, 10, 77, 103, 104, 118, 146, 149, 151

Den edle åttedelte veien (atthangikamagga): rett syn, rett hensikt, rett tale, rett handling, rett levevei, rett bestrebelse, rett oppmerksomhet og rett konsentrasjon. Mest utførlig beskrevet i 117, se også 3, 9, 19, 33, 44, 75, 77, 83, 103, 104, 117, 118, 126, 139, 141, 149, 151.

I tillegg til denne "masterlisten" finnes det mange andre lister, der enkeltfaktorene inngår i forskjellige nettverk med hverandre. De viktigste av disse følger her i numerisk rekkefølge, et klassifikasjonsprinsipp vi finner i mange deler av Tipitaka:

Tre bindinger (samyojana): personlighetsteorier, forvirring, avhengighet av ritualer og seremonier: 2

Tre andre bindinger (samyojana): begjær, hat, uvitenhet: 22, 68, 118

Tre sunne røtter (kusalamula): giverglede, vennlighet, visdom: 9, 88

Tre usunne røtter (akusalamula): grådighet, hat, vrangforestillinger: 9, 88

Fire edle sannheter (ariyasacca): sannheten om lidelsen, sannheten om lidelsens årsak, sannheten om lidelsens opphør og sannheten om veien som fører til lidelsens opphør: 9, 28, 56, 63, 77, 91, 141

Fire grunnegenskaper (dhatu): jordegenskaper, vannegenskaper, ildegenskaper og luftegenskaper: 10, 28, 119, 143

Fire høyverdige holdninger (brahmavihara): vennlighet, medlidenhet, medglede, sinnslikevekt: 7, 40, 43, 50, 52, 55, 83, 97, 99, 127

Fire meditasjonstilstander (jhana): opptrer i mange tekster, den beste beskrivelsen finnes i 111.

Fire par personer, åtte typer individer (ariyapuggala): Fire stadier på veien til oppvåkning. På hvert av disse fire stadiene er det snakk om å gi seg inn på veien til stadiet og å høste frukten av stadiet, noe som danner fire par, eller åtte individer: 7
1. en som har gått ut i strømmen: 6, 22, 34, 48, 68, 118, 141, 142, 146
2. en som vender tilbake bare én gang: 6, 22, 34, 68, 142
3. en som ikke vender tilbake: 6, 142
4. arahant: 1, 4, 7, 11, 12, 14, 19, 22, 23, 26, 27, 34–36, 38, 39, 41, 42, 47, 49, 50, 51, 53, 56, 57, 60, 70, 73, 75, 76, 79–82, 84–87, 89–92, 94, 95, 98–101, 105, 107, 109, 112, 115, 117, 119, 122, 124, 125, 130, 137, 140–142, 150

Fem bindinger (samyojana): personlighetsteorier, ubesluttsomhet, avhengighet av ritualer og seremonier, sansebegjær og hat: 34, 52, 64, 68, 73, 81, 91, 118, 140

Fem andre bindinger (cetasovinibandha): lidenskap etter sansenytelser, lidenskap forbundet med kroppen, lidenskap forbundet med materielle former, spise for mye, troen på gjenfødelse: 16

Fem grupper av personlighetsfaktorer (khandha): form, følelse, identifikasjon, reaksjoner, skjelnende bevissthet: 149

Fem hindringer (nivarana): sansebegjær, motvilje, sløvhet og treghet, uro og bekymringer, forvirring: 23, 27, 38, 39, 51, 60, 76, 79, 94, 99, 101, 107, 112, 125, 151

Fem involveringsgrupper (upadanakkhandha): forminvolveringsgruppen, følelsesinvolveringsgruppen, identifikasjonsinvolveringsgruppen, reaksjonsinvolveringsgruppen, (skjelnende) bevissthetsinvolveringsgruppen: 9, 10, 23, 28, 44, 109, 112, 122, 141, 149, 151

Fem sanser/sansenytelser (kamaguna): øye, øre, nese, tunge, kropp: 13, 16, 23, 25, 26, 38, 59, 66, 80, 99, 105, 122, 151

Fem treningsregler (sila): avstå fra å drepe, fra å ta det som ikke blir gitt, fra seksuelle overtredelser, fra urett tale og fra å beruse seg: 77, 81, 129, 142

Seks grunnegenskaper (dhatu): jordegenskapen, vannegenskapen, ildegenskapen, luftegenskapen, romegenskapen og bevissthetsegenskapen: 62, 112, 115, 140

Seks sansefelt (ayatana): synssansefeltet, hørselssansefeltet, luktesansefeltet, smakssansefeltet, berøringssansefeltet og sinnssansefeltet: 9–11, 38, 102, 105, 112, 115, 137, 140, 141, 146, 148, 149

Åtte meditasjonstilstander: 8, 25, 26, 30, 31, 52, 59, 64, 66, 111, 113

Tolv ledd i den betingede tilblivelse/årsakskjeden (paticcasamuppada): uvitenhet, motivasjoner, skjelnende bevissthet, subjekt og objekt (navn og form), seks sansefelt, persepsjon, følelser, forventningsmønstre (lengsler), involveringer, tilblivelse (skapende prosesser), forfall og undergang: 9, 28, 38, 98, 115