Suttapitaka

Majjhimanikaya - De mellomlange tekstene

115. Bahudhatukasutta - Om mange grunnegenskaper


Startside Suttapitaka Majjhimanikaya Sutta 111-120


Slik har jeg hørt det:

En gang da Mesteren var i Savatthi, oppholdt han seg i Anathapindikas park Jetalund. Der henvendte han seg til munkene og sa:

"Munker!"

"Ja, Mester," svarte munkene.

Mesteren sa:

"Når farer oppstår, skyldes det tosker og ikke vismenn, munker. Når det oppstår problemer, skyldes det tosker og ikke vismenn. Når det skjer en ulykke, skyldes det tosker og ikke vismenn. Det er som når det fyker en gnist fra en sivhytte eller en hytte med stråtak over på et hus med spisse gavler og vegger som er pusset både på innsiden og utsiden, med gode og tette dører og vinduer som stenger for trekken, slik at det brenner ned. Slik er det også når farer oppstår. Da skyldes det tosker og ikke vismenn. Når det oppstår problemer, skyldes det tosker og ikke vismenn. Når det skjer en ulykke, skyldes det tosker og ikke vismenn. En tosk skaper farer, en vismann skaper ingen farer. En tosk skaper problemer, en vismann skaper ingen problemer. En tosk forårsaker ulykker, en vismann forårsaker ingen ulykker. Fra en vismann kommer ingen farer, ingen problemer og ingen ulykker. Derfor skal dere være vismenn og forskere, munker."

Da Ananda hørte dette, sa han:

"Hva skal til for at en vis munk med rette kan kalles en forsker, Mester?"

"Når en vis munk forstår seg på grunnegenskapene, sansefeltene, den betingede årsakskjeden og det mulige og det umulige, da kan han med rette kalles forsker, Ananda."

"Hva må til for at det med rette kan sies at at en munk forstår seg på grunnegenskapene, Mester?"

"Det finnes atten grunnegenskaper, Ananda. Det er øyets egenskap, synlige formers egenskap og synsbevissthetens egenskap; ørets egenskap, lydens egenskap og hørselsbevissthetens egenskap; nesens egenskap, duftenes egenskap og luktebevissthetens egenskap; tungens egenskap, smakens egenskap og smaksbevissthetens egenskap; kroppens egenskap, berøringenes egenskap og kroppsbevissthetens egenskap; sinnets egenskap, tankenes egenskap og sinnsbevissthetens egenskap. Dette er de atten grunnegenskapene som en munk må forstå seg på om det med rette skal sies at han forstår seg på grunnegenskapene."

"Finnes det kanskje en annen forklaring på hva en munk må kjenne til for at det med rette kan sies at en munk forstår seg på grunnegenskapene, Mester?"

"Det finnes, Ananda. Det finnes seks grunnegenskaper, nemlig jordegenskapen, vannegenskapen, ildegenskapen, luftegenskapen, romegenskapen og bevissthetsegenskapen. Dette er de seks grunnegenskapene som en munk må forstå seg på om det med rette skal sies at han forstår seg på grunnegenskapene."

"Finnes det kanskje en annen forklaring på hva en munk må kjenne til for at det med rette kan sies at en munk forstår seg på grunnegenskapene, Mester?"

"Det finnes, Ananda. Det finnes seks andre grunnegenskaper, nemlig lykkens egenskap, lidelsens egenskap, tilfredshetens egenskap, misnøyens egenskap, sinnlikevektens egenskap og uvitenhetens egenskap. Dette er de seks grunnegenskapene som en munk må forstå seg på om det med rette skal sies at han forstår seg på grunnegenskapene."

"Finnes det kanskje en annen forklaring på hva en munk må kjenne til for at det med rette kan sies at en munk forstår seg på grunnegenskapene, Mester?"

"Det finnes, Ananda. Det finnes seks andre grunnegenskaper, nemlig sansenytelsenes egenskap, forsakelsens egenskap, ondskapens egenskap, ikke-ondskapens egenskap, voldens egenskap og ikke-voldens egenskap. Dette er de seks grunnegenskapene som en munk må forstå seg på om det med rette skal sies at han forstår seg på grunnegenskapene."

"Finnes det kanskje en annen forklaring på hva en munk må kjenne til for at det med rette kan sies at en munk forstår seg på grunnegenskapene, Mester?"

"Det finnes, Ananda. Det finnes tre grunnegenskaper eller eksistensplan, nemlig sanselighetens plan, formplanet og det formløse plan. Dette er de tre grunnegenskapene som en munk må forstå seg på om det med rette skal sies at han forstår seg på grunnegenskapene."

"Finnes det kanskje en annen forklaring på hva en munk må kjenne til for at det med rette kan sies at en munk forstår seg på grunnegenskapene, Mester?"

"Det finnes, Ananda. Det finnes to grunnegenskaper eller tilstander, nemlig sammensatt tilstand og usammensatt tilstand. Dette er de to grunnegenskapene som en munk må forstå seg på om det med rette skal sies at han forstår seg på grunnegenskapene."

"Hva må til for at det med rette kan sies at en munk forstår seg på sansefeltene, Mester?"

"Det finnes seks indre og ytre sansefelter, Ananda. Det er øyet og synlige former, øret og lyder, nesen og dufter, tungen og smaksinntrykk, kroppen og berøringer, og sinnet og tanker. Dette er de seks indre og ytre sansefeltene som en munk må forstå seg på om det med rette skal sies at han forstår seg på sansefeltene."

"Hva må til for at det med rette kan sies at en munk forstår seg på den betingede tilblivelsen, Mester?"

"Det er når en munk forstår at når dét finnes, da finnes dette. Når dét oppstår, oppstår dette. Når dét ikke finnes, finnes ikke dette. Når dét tar slutt, tar dette slutt. Det vil igjen si at uvitenhet former motivasjoner, motivasjonene former bevisstheten, bevisstheten former spaltning i subjekt og objekt, spalting i subjekt og objekt former de seks sansefeltene, de seks sansefeltene former persepsjonen, persepsjonen former følelsene, følelsene former lengsler, lengsler former involveringer, involveringer former forventningsmønstre, forventningsmønstre gjør at noe blir til, st noe blir til gjør at det igjen går til grunne og skaper sorger og lidelser. Slik oppstår alle disse sorgene og lidelsene.

Når uvitenheten tar slutt, former den ikke lenger motivasjonene. Når motivasjonene ikke blir formet slik, former de ikke lenger bevisstheten. Når bevisstheten ikke blir formet slik, former den ikke lenger noen spaltning i subjekt og objekt. Når det ikke lenger formes noen spaltning i subjekt og objekt, blir heller ikke de seks sansefeltene formet av dette. Når de seks sansefeltene ikke lenger blir formet slik, former de heller ikke persepsjonen. Når persepsjonen ikke lenger blir formet slik, former den heller ikke følelsene. Når følelsene ikke blir formet slik, former de heller ikke lengslene. Når lengslene ikke lenger blir formet slik, danner de heller ikke noen involveringer. Når involveringene ikke lenger blir dannet, former de heller ikke noen skapende prosesser. Når de skapende prosessene ikke lenger blir formet, blir det slutt på at noe blir til. Når det blir slutt på at noe blir til, blir det slutt på at det igjen går til grunne. Slik tar alle disse sorgene og lidelsene slutt.

"Hva må til for at det med rette kan sies at en munk forstår seg på det mulige og det umulige, Mester?"

"Det er når en munk vet følgende, Ananda: Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan betrakte sammensatte ting som varige. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan betrakte sammensatte ting som varige. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan mene at sammensatte ting bringer lykke. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan mene at sammensatte ting bringer lykke. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan betrakte noe som sitt selv. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan betrakte noe som sitt selv. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan ta livet av sin mor. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan ta livet av sin mor. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan ta livet av sin far. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan ta livet av sin far. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan ta livet av en arahant. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan ta livet av en arahant. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan være så fordervet til sinns at han får en som har kommet fram til sannheten, til å blø. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan kan være så fordervet til sinns at han får en som har kommet fram til sannheten, til å blø. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan forårsake splittelse av munkefellesskapet. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan forårsake splittelse av munkefellesskapet. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en person med rett forståelse kan utnevne en annen lærer. Dette er umulig. Men det er mulig at et vanlig menneske kan utnevne en annen lærer. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at to fullkomment selvvoppvåknede arahanter kan stå fram samtidig i samme verdenssystem. Dette er umulig. Men det er mulig at én fullkomment selvvoppvåkned arahant kan stå fram i ett verdenssystem. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at to verdensherskere kan stå fram samtidig i samme verdenssystem. Dette er umulig. Men det er mulig at én verdenshersker kan stå fram i ett verdenssystem. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en kvinne blir en fullkomment selvvoppvåknet arahant. Dette er umulig. Men det er mulig at en mann blir en fullkomment selvvoppvåknet arahant. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en kvinne blir en verdenshersker. Dette er umulig. Men det er mulig at en mann blir en verdenshersker. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en kvinne blir guden Sakka. Dette er umulig. Men det er mulig at en mann blir guden Sakka. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en kvinne blir Mara. Dette er umulig. Men det er mulig at en mann blir Mara. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en kvinne blir Brahma. Dette er umulig. Men det er mulig at en mann blir Brahma. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en dårlig handling fører til et ønsket, behagelig og tiltalende resultat. Dette er umulig. Men det er mulig at en god handling fører til et ønsket, behagelig og tiltalende resultat. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en dårlig uttalelse fører til et ønsket, behagelig og tiltalende resultat. Dette er umulig. Men det er mulig at en god uttalelse fører til et ønsket, behagelig og tiltalende resultat. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en dårlig tanke fører til et ønsket, behagelig og tiltalende resultat. Dette er umulig. Men det er mulig at en god tanke fører til et ønsket, behagelig og tiltalende resultat. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en god handling fører til et uønsket, ubehagelig og utiltalende resultat. Dette er umulig. Men det er mulig at en dårlig handling fører til et uønsket, ubehagelig og utiltalende resultat. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en god uttalelse fører til et uønsket, ubehagelig og utiltalende resultat. Dette er umulig. Men det er mulig at en dårlig uttalelse fører til et uønsket, ubehagelig og utiltalende resultat. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en god tanke fører til et uønsket, ubehagelig og utiltalende resultat. Dette er umulig. Men det er mulig at en dårlig tanke fører til et uønsket, ubehagelig og utiltalende resultat. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en som har begått dårlige handlinger, av den grunn kommer til lykkelige kår i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er umulig. Men det er mulig at en som har begått dårlige handlinger, av den grunn kommer til smerter, elendighet og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en som har ført dårlig tale, av den grunn kommer til lykkelige kår i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er umulig. Men det er mulig at en som har ført dårlig tale, av den grunn kommer til smerter, elendighet og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en som har hatt dårlige tanker, av den grunn kommer til lykkelige kår i himmelen etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er umulig. Men det er mulig at en som har hatt dårlige tanker, av den grunn kommer til smerter, elendighet og lidelser i helvete etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en som har begått gode handlinger, av den grunn kommer til smerter, elendighet og lidelser i helvete, når kroppen går i oppløsning. Dette er umulig. Men det er mulig at en som har begått gode handlinger, av den grunn kommer til lykkelige kår i himmelen etter døden etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en som har ført god tale, av den grunn kommer til smerter, elendighet og lidelser i helvete, når kroppen går i oppløsning. Dette er umulig. Men det er mulig at en som har ført god tale, av den grunn kommer til lykkelige kår i himmelen etter døden etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er mulig.

Det er umulig, det kan ikke skje at en som har hatt gode tanker, av den grunn kommer til smerter, elendighet og lidelser i helvete, når kroppen går i oppløsning. Dette er umulig. Men det er mulig at en som har hatt gode tanker, av den grunn kommer til lykkelige kår i himmelen etter døden etter døden, når kroppen går i oppløsning. Dette er mulig."

Da Mesteren hadde sagt dette, sa Ananda:

"Bra, Mester, vidunderlig, Mester! Hvilket navn har så denne utlegningen av læren?"

"Du kan huske den som ‘Talen om mange grunnegenskaper,' Ananda, eller som ‘De fire sirklene,' eller som ‘Lærens speil,' eller som ‘Udødelighetens tromme,' eller du kan huske den som ‘Den uforlignelige kampseieren,' Ananda."

Slik talte Mesteren, og Ananda gledet seg over Mesterens ord.